Regulamin Strony Internetowej www.kolekcjonerh40.pl oraz Sklepu „KOLEKCJONER”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy „kolekcjonerh40.pl” zwany dalej zleceniobiorcą wykonuje zamówienia na produkty ze swojej oferty handlowej a są to:artykuły papiernicze i biurowe,artykuły numizmatyczne, filatelistyczne, dekoracyjne oraz gadżety, gry i zabawki.

Właścicielem sklepu jest Aneta Jaczewska, prowadząca działalność pod nazwą „ Aneta Jaczewska, Elżbieta Tworkowska KOLEKCJONER S.C.”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP. NIP: 5260157793.

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów i realizacji zamówień w sklepie internetowym pod nazwą domeny „kolekcjonerh40.pl”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

Chwilą dokonania zawartego w tej formie zakupu, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta. Terminy realizacji zlecenia wskazane na stronie kolekcjonerh40.pl podane są w dniach roboczych, do których nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.

II ZAMÓWIENIA

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

Ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) za sztukę i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki, o tych klient dowiaduje się po wyborze sposobu wysyłki. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję, o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia, lub jego części, wydłużenie czasu realizacji).

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mai.

Sklep „KOLEKCJONER” zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza, a także w sytuacjach wzbudzających wątpliwość, co do autentyczności podanych przez klienta danych w procesie rejestracji i zamówienia.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a także zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta o zaistniałej sytuacji.

III DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem  firmy kurierskiej, lub „Poczty Polskiej”.

Sklep „KOLEKCJONER” nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru przez dostawcę, a także za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Koszty dostawy obciążają Zleceniodawcę. Koszty dostawy są podane, przy wyborze sposobu dostarczenia zamówienia.

Kupujący może osobiście odebrać towar zakupiony w Sklepie, w punkcie odbioru znajdującym się w miejscowości: 00-516 Warszawa ul. Hoża 40, czynnym w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00. Datę i godzinę odbioru zakupionego towaru należy skonsultować wcześniej z pracownikiem sklepu “KOLEKCJONER”  drogą mailową lub telefonicznie.

W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, klient jest zobowiązany uiścić opłatę, w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, w innym wypadku, zamówienie zostanie niezrealizowane. Istnieje natomiast możliwość zmiany formy płatności po jej uzgodnieniu przez obie strony.

Wraz z towarem Kupujący otrzymuje paragon fiskalny. Na żądanie Kupującego, Sprzedający wystawia fakturę.

IV ZWROTY i REKLAMACJE

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub poczty elektronicznej na adres: sklep@kolekcjonerh40.pl.  W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: KOLEKCJONER ul. Hoża 40, 00-516 Warszawa. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem –nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sklep „KOLEKCJONER”.

Koszty zwrotu towaru pokrywa klient.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Promocje i rabaty w sklepie „KOLEKCJONER” nie łączą się. W sprawach nieregulowanych wyżej wymienionym regulaminem, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271). Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.